Existentiell gruppterapi – start vecka 10, 2015

Existentiell gruppterapi – start vecka 10, 2015

Existentiell gruppterapi

Existentiella gruppsamtal – de viktigaste frågorna i en trygg och välvillig miljö.

Vad är Existentiell gruppterapi?

Vi träffas i mina lokaler och samtalar med ett livsfilosofiskt perspektiv på de frågeställningar som var och en kommer med. Man behöver inte kunna filosofi eller ha några speciella kunskaper. Alla bidrar utifrån sin egen livserfarenhet.

Gruppens medlemmar är välvilligt inställda och lyssnar med närvaro och respekt. Varje person får sin sak belyst ur de andras reflektioner, känslor och tankar.

Stämningen är omhändertagande och trygg. Var och en arbetar utifrån sina egna förutsättningar så man behöver aldrig göra något man inte vill eller känner för. Även om det kan vara svåra känslor och erfarenheter som kommer upp är formen samtalets. Man sitter på en stol i ring och har ett gruppsamtal. Det är inte någon utlevande eller dramatisk terapiform. Men dynamiken kan vara nog så effektiv utan stor gester.

Jag leder gruppen och har ansvaret för att alla får utrymme, känner sig trygga och bekväma med arbetet inom gruppen och skyddar var och ens integritet.


Hur går det till?

Utgångspunkten är att gruppmedlemmarna delar med sig av sina egna problem, svårigheter, erfarenheter, upplevelser, känslor, tankar och funderingar.

Vi reflekterar och samarbetar gemensamt över vad som kommer upp.

Terapi i grupp kan beskrivas som att flera personer (maximalt 7 st) träffar mig som existentiell psykoterapeut samtidigt. Givetvis kommer gruppen och gruppens inre relationer i sig också att bli betydelsefull med att tiden går.

Sammansättningen av gruppen är allmän (olika kön, ålder, problem osv) men inriktad på att arbeta existentiellt. Vi sitter i ring på stolar och samtalar. De problem och frågeställningar man har kan vara allt möjligt men fokus ligger på att arbeta existentiellt.

Vid första tillfället sker en genomgång av ram och en mer konkret överenskommelse träffas för gruppen (bl.a. tystnadsförbindelse).

Jag ger inspirerande microföreläsningar på teman som anknyter till arbetet. Därefter vidtar gruppsamtalet.

En viktig målsättning är att lära tilllsammans i gruppen och därför blandas terapeutiska gruppsamtal med viss undervisning. Existentiella perspektiv och teman utgör ramen för samtalen i grupp. Syftet är personlig utveckling och att terapeutiska individuella mål ska uppnås.

Efter varje gruppsammankomst sker en kort utvärdering för att skapa bra styrning och uppföljning av gruppen arbete och riktning.


För vem är existentiell gruppterapi bra?

Människans existentiella problem är gemensamma problem. Därför är gruppformatet bra. Inför de existentiella frågorna är vi alla lika, vilket gör att de dynamiska krafter som skapas i gruppen kan användas för att förstå och acceptera tillvarons existentiella grundvillkor. Existentiell gruppterapi erbjuder att komma till insikt om hur ett rikt liv levs i samklang med livet i stort.

En grundläggande tanke hos mig är att genom vidgad förståelse sker en harmonisering mellan det egna livet och tillvaron i stort. Det innebär att även om relationerna till andra människor i och utanför gruppen är viktiga, så kommer förståelsen för livet i sig gå bortom dessa relationer. Inom existentiell psykoterapi beskriver man dessa relationer som ontodynamiska relationer. Allt verkligt liv är möte har den existentiella filosofen Martin Buber sagt, och kan man tänka sig något mer fint än människor som kommer samman för att på allvar arbeta med sina djupt privata och angelägna livsproblem tillsammans med andra?


Vad är skillnaden mot att gå individuellt?

Existentiell grupp-psykoterapi är för dig som söker ett alternativ till traditionell individuell psykoterapi. Gruppterapi är mindre kostsamt.

Nackdelen brukar ses som att samtalet blir mindre fokuserat på den enskilde. Intressant forskning visar att gruppterapi sällan är ens förstahandsval, men att de som gått i grupp har fått god hjälp och är oftast mycket nöjda. Det har också visat sig att utfallet ger samma goda resultat som att gå individuellt. Till det kan påräknas alla andra fördelar som arbete i grupp ger. Man tränar sig i social interaktion med andra, erfarenheten av att kunna dela och få utbyte med andra, få höra flera perspektiv på sina frågor, få känsla av en något mindre existentiell ensamhet, trygghet i igenkänning, höra hur andra har hanterat liknande livsproblem, gemenskap och tillhörighet. Ja, det finns många fördelar med att arbeta i grupp och varje grupp skapar dessutom sina unika egna.


Hur anmäler man intresse?

Kontakta mig för att boka ett enskilt bedömningssamtal för grupp på min mottagning. Det kostar 500 kr och tar 45 minuter.


Konkret upplägg:

  • Vi träffas för existentiell gruppterapi under min ledning.
  • Vi träffas gruppvis om maximalt 7 personer.
  • Vi träffas 2 timmar (60 x 2 min) per tillfälle.
  • Vi träffas varje vecka på onsdagar kl 17-19 med en kort paus i mitten.
  • Vi träffas initialt 10 gånger och därefter sker en utvärdering.

Avgifter och övriga villkor:

  • Priset för 10 gruppsessioner enligt ovan är 4 500 kr.
  • Avgiften faktureras med 20 dgr netto. Fakturauppgifter mailas till mig.
  • Efter accept återbetalas inte avgiften oberoende orsak.
  • Vid min frånvaro som exempelvis sjukdom eller annat tvingande skäl, kommer jag erbjuda en alternativ tid för gruppen.