genomförda uppdrag

Södersjukhuset: handledning flera år av vårdpersonal i grupp på SÖS där man tar upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras. SÖS som ett stort akutsjukhus hanterar dygnet runt många svåra existentiella utmaningar hos personal och patienter. Insikt har tillfört sin kompetens och synsätt som förbättrat förmågan att hantera existentiella frågor hos handledd personal. 

Karolinska Sjukhuset Solna: utbildning i form av seminarier för personal på olika avdelningar om existentiella perspektiv på sjukdom och hälsa, framför allt inom psykosomatik. 

SEPT Sällskapet för existentiell terapi: utbildningshandledning av psykologer och psykoterapeuter samt föredrag och kurser. Var med och grundade föreningen.

Salem kommun: handledning av personal där man tar upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras. Gruppen består av mycket erfarna behandlare som möter ofta tuff psykosocial problematik som genom handledningen finner insikter om hur deras arbete kan utvecklas. 

Mälardalens Högskola: chefshandledning där frågor och riktning, personal och drift hanteras.

Region Västernorrland: handledning av psykoterapeuter på olika vårdcentraler genom videolänk där man tar upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras. 

Fastighetsbolag: inspirationsföredrag för att ge personal något att lyssna på som är helt annorlunda än vad de är vana vid. 

Stockholms Miljöförvaltning: utbildnings inom sokratisk samtalsmetod för att bli bättre på miljösamverkan utbildning via zoom. 

Förenade Care: handledning av vårdpersonal inom ASIH där man tar upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras. 

Ersta Hospice: skapade ett intertn forum som kallades Måndagsklubben där man fick lära sig systematisk reflektion samt handledning av teman och ärenden. All personal fick komma till klubben. Den blev sedan en självständig verksamhet. Vi kan hjälpa till med utbilda och komma med koncept-idéer för starta upp denna typ av interna resurser. 

Fredells Byggvaruhus (numera Bauhaus): konfliktlösning mellan personal på en enhet. Förhandling och förlikning. Först kom samtliga berörda på ett enskilt samtal därefter träffades all personal i gruppsamtal tillsammans med VD och personalchef. Insikt bidrog till att skapa den kommunikation som krävdes för att hantera konflikterna och komma fram till en acceptabel lösning. VD ansåg det “jobbigt, men bra och nyttigt, fick många insikter”. 

Västra Götalandsregionen/södra Älvsborgs sjukhus: handledning av vårdpersonal inom vuxenpsykiatrin i existentiell metod och behandling. Enskild och grupphandledning där man får ta upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras. 

Dalarnas Familjeterapiförening: utbildning av föreningens samtliga familjeterapeuter inom existentiell familjeterapi. Fokus för utbildningen låg på behandlaren och vad som sker i mötet med patienter och klienter samt nya idéer som syftade till att inspirera och vitalisera familj mottagningarna i Dalarna. 

Sigtuna Kommun: utbildning i värderingar. Vad är värderingar och vad avgör vad som är riktiga värderingar och hur får man kunskap om de värderingar som ligger till grund i jobbet och påverkar beslut och sättet att genomföra arbetet. 

Socialjouren: uppdraget bestod i att inspirera och handleda gruppen Socialjouren Nordväst i Solna polishus. Gruppen består av socialsekreterare och enhetschef som samtliga hade mycket lång erfarenhet inom socialt arbete. Tanken var att ge ett annorlunda handlednings perspektiv än de normalt är vana med. Vi arbetade med värderingar och invanda sätt att tänka och hur de påverkar bedömningar och beslut. Uppdraget pågick ett antal år och man var mycket nöjd och ansåg sig ha breddat sin kompetens inom social omsorg. 

Inera/landsting i samverkan e-hälsa: handledning av personal som driver akutlinjen Hjälplinjen. Personalgruppen består socionomer och psykologer med lång erfarenhet av att hantera människor som ringer in i akut kris. Fokus låg på förståelse av grunduppdraget från Stockholms Landsting, kris och stöd, aktiv handledning och stöd av personal, ärendehandledning, nya former för handledning som rollspel provades. Personalen fick även utbildning i existentiell behandlingsmetod för att kunna möta klienterna med denna kompetens.

Örebro läns Landsting: handledning av personal inom familjerådgivning där man tar upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras. 

Behandlingshem: behandlingshem för narkomaner där ledningen sökte ett nytt perspektiv för vitalisera och förnya sin verksamhet. 

Eskilstuna läns Landsting: handledning av personal inom familjerådgivning där man tar upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras. 

Sundsvalld kommun: handledning av personal inom familjerådgivning där man tar upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras utifrån existentiella perspektiv. 

Ljusdal Sjukhus: handledning av personal inom familjerådgivning där man tar upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras. Utbildning för all personal på sjukhuset i existentiell behandlingsmetodik med särskilt fokus på bemötande av patienter.

Tensta sjukgymnastik: handledning av personal. Man upplevde att patienterna började prata om sina liv och allt som vällde upp var inte den kompetens man ursprungligen var utbildad att hantera. Därmed uppstod en frågeställning hur man bäst bemöter patienter med många psykosociala problemställningar. Här kan man arbeta med samtalsmetodik för grupp samt bidrag från livsfilosofi för att ge nya idéer och trygghet i arbetet med patientgrupperna. 

Rederi: krishantering. Olycka i besättningen med dödlig utgång. Arbetade med storgrupp samt mindre delgrupper och översättare då besättningen kom från flera olika länder. Uppdraget avslutades med hjälp av ortodox kyrka i Stockholm för delar av personalgruppen tillsammans med präst. Utfallet blev gott såtillvida att man kunde lägga förlika sig med vad som skett och lägga det bakom sig och fortsätta med arbetet ombord på fartyget. 

Värmdö kommun: handledning av personal inom skola där skolpsykologer får ta upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras utifrån existentiella perspektiv. 

Rehab Stations Stockholm Liljeholmen: handledning av personal där man tar upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras med hjälp av filosofi. Detta uppdrag hänger sammans med ett mer omfattande utbildningsprojekt av Spinalis-kliniken. 

Utbildningsförvaltningen: handledning på handledning för personal som verkar som handledare inom skolor i Stokholmsområdet. Uppdraget pågick flera år där fokus låg på att bli bättre på att hantera existentiell hälsa inom skolan.  

Spinaliskliniken: Uppdraget inleddes med utbildning av all personal inom klinisk filosofi och därefter handledning för införliva den nya kunskapen hos personalen. Patientgrupperna är personer med ryggmärgsskador. Grundtanken är att dessa personer är normala personer som drabbats av onormala händelser och därför inte passar in i den vanliga psykiatriska modellen och därför fanns behov av ett alternativ. Filosofer anlitades och Insikt var med och bidrog med utbildning och handledning under flera år. Bland annat skapade vi Filosofiska caféer som personal efter hand själva kunde leda. 

Ersta Sköndal högskola: under många år kursansvarig (Livsåskådning med existensfilosofi) för familjeterapeuternas steg 2 utbildning vid St Lukas. 

Ersta Sköndal högskola: under många år kursansvarig (Livsåskådning med existensfilosofi) för familjeterapeuternas steg 2 utbildning vid St Lukas. 

Steg 1: under många år lärare (diverse privata utbildningar) på steg 1 utbildning för blivande psykoterapeuter.

Hallands Sjukhus: utbildning av all personal på sjukhuset med kursen “Existentiella perspektiv i klinisk tillämpning”. 

Expo Medica: kursen “Existentiella perspektiv i klinisk tillämpning”. 

Linköpings universitet: under tiden som steg 2 utbildning pågick lärare på steg 2 utbildning för blivande legitmerade existentiella psykoterapeuter.

Handelshögskolan studentkår: utbildning i självledarskap baserat på klassisk filosofi. 

Handelshögskolan vidareutbildning Executive Education (tidigare IFL): under många år lärare på flera program, främst CUPS (Chefsutvecklingsprogram för sjukvården). Programmet syftar till att lära chefer hantera olika krav som ofta står i konflikt med varandra. Värderingar och etik är centrala begrepp att förhålla sig till. Insikt bidrar med lärarkompetens inom etik och värderingar. Kursen bygger på akademisk forskning inom etik samt mängder med praktikfall av värdeprojekt, chefshandledningar och etikprogram som Insikt genomfört. 

Karolinska Insitutet: under många år kursansvarig (Livsåskådning med existensfilosofi) för familjeterapeuternas steg 2 utbildning vid St Lukas. 

Skogsfrid vårdcentral: under många år kursansvarig (Livsåskådning med existensfilosofi) för familjeterapeuternas steg 2 utbildning vid St Lukas. 

Tannefors vårdcentral: under många år kursansvarig (Livsåskådning med existensfilosofi) för familjeterapeuternas steg 2 utbildning vid St Lukas. 

Mörbylånga hälsocentral: under många år kursansvarig (Livsåskådning med existensfilosofi) för familjeterapeuternas steg 2 utbildning vid St Lukas. 

Primärvården Södra Öland hälsocentraler: genomförde utbildning i hur man kan använda värderingar inom vården.  

Kalmar landsting: under många år handledare för BUP och vuxenpsykiatrin. handledning av personal inom skola där psykologer får ta upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras utifrån existentiella perspektiv. 

Integrativ medicin föreningen: föredragshållare samt paneldeltagare under depressionskonferensen, se video. 

Systembolaget: under flera år coachning av personal.

Västerås Stad: utbildning inom psykiatrin.

Familjerätten: utbildning inom par-terapi och familj ur ett existentiellt perspektiv.

Kalmar landsting: under många år handledare för BUP och vuxenpsykiatrin. handledning av personal inom skola där psykologer får ta upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras utifrån existentiella perspektiv. 

Svenska Insitutet för kognitiv psykoterapi: lärare på steg 2 utbildning för blivande legitmerade psykoterapeuter inom gränsområdet kognition och existens.

Centigo: under flera år stöd till personal för bla stress och jobbrelaterade bekymmer. 

Accigo: under flera år stöd till personal för bla stress och jobbrelaterade bekymmer. 

Cementa: konflikter på arbetsplatsen, enskilda samtal. 

Systembolaget: under flera år coachning av personal.

Draka Kabel: etikprogram för trainees. 

Eneby Bygg: chefscoachning 

Influence: stöd personal i form av coachning. 

Grantomta Montessori: värdegrundsarbetet. 

Lemshaga akademi: chefshandledning. 

Närhälsan Skaraborg: Utbildning för all personal på enheten i existentiell behandlingsmetodik med särskilt fokus på våld i nära relationer.

Natur & Kultur:utlåtande av böcker som man överväger att ge ut inom kompetensområdet.  

Riksutställningar: föra runda bordsamtal som moderator för frågor om integration och mångfald. 

Finansförbundet: coachning av personal.

SPP: coachning av personal.

Beamon People: utbildning i sokratisk metod.

Availo Network: coaching av VD

Sophiahemmet/Skandia försäkring: samtal för försäkringstagare

SMHI: enskild coachning för personal.

Umeå universitet/psykologföreningen: inspirationsföredrag existentiell terapi.

Ericsson: Arbetsträning för friställda

SAS: föredrag om värderingar utbildning