filosofi för coacher

Med en fördjupad kunskap om filosofins sätt att förklara och bemöta livets djupare frågor om val och frihet, orättvisa och mening, kan du som coach bättre hjälpa klienter som går igenom svåra perioder i sitt liv.


Efter kursen har du fått viktiga insikter om

  • hur du hanterar klientens livsfrågor på ett bra sätt
  • hur du sätter etiskt hållbara gränser för ditt arbete som coach
  • hur argumentationslära hjälper dig att klargöra klientens resonemang
  • hur filosofin berikar coaching och blir ett komplement i din yrkesroll

Kursens moment och uppläggning

Kursen är uppdelad på 4 kurstillfällen om 4 timmar och ges under 4 veckor på dag- eller kvällstid.

Moment 1: Konsten att argumentera och semantik
Moment 2: Etik för coacher
Moment 3: Klientens livsfrågor
Moment 4: Sammanfattning och konklusion

Kursen följer ICFs riktlinjer och kompletterar din certifiering

Existentiell terapi tillämpad inom coaching

Denna kurs är framtagen och anpassad efter de behov som yrkesverksamma, aktiva coacher har. Den grundläggande idén med kursen är att nyttja de metoder och specifika tankeverktyg som används inom den akademiska filosofin för att tillämpa dessa inom coaching. Metoder, synsätt och idéer tas upp men vi tittar även på hur filosofer genom tiderna ser på de stora livsfrågorna.

Programmet bygger på en aktiv medverkan av deltagarna och på växelverkan mellan teori och praktik. Utgångspunkten är deltagarnas egna coachinguppdrag som kopplas till relevanta filosofiska verktyg.

Varje kurstillfälle börjar med en föreläsning i storgrupp. Efter teorin sker övningar med praktikfall som både är fiktiva och skarpa, med diskussioner och erfarenhetsutbyte. Därför är det krav på sekretess under kursen. Mellan varje tillfälle får deltagaren hemuppgifter.

För den som vill finns det möjlighet att examineras med diplom. Examinationen sker individuellt.


Denna kurs vänder sig till yrkesverksamma coacher och personer som arbetar med ett coachande förhållningssätt. Med en fördjupad kunskap om filosofins sätt att förklara och bemöta livets djupare frågor om val och frihet, orättvisa och mening, kan du som coach bättre hjälpa klienter som går igenom svåra perioder i sitt liv.


Kursens disposition

Kursen är uppdelad på 4 kurstillfällen om 4 timmar och ges under 4 veckor på dag- eller kvällstid, centralt i Stockholm. Den som får ut mest av denna kurs är en person som aktivt arbetar som coach med klienter. Kursen vänder sig också till personer som arbetar med ett coachande förhållningssätt exempelvis ledare och projektledare med personalansvar. Eftersom kursen till stor del bygger på dialog ställs kravet att kursdeltagarna har erfarenhet av praktiskt arbete som coach eller motsvarande. Eftersom diskussioner och erfarenhetsutbyte är en viktig del av utbildningen är det ett kriterium att du arbetar/har arbetat med coachande samtal i någon form.


Kursavgift

Kursavgiften på 7 400 kr exkl moms (9 250 kr inkl moms) betalas in på bankgiro 5944-5163 (kom ihåg att uppge namn) och ska vara oss tillhanda senast 2 veckor före kursstart. Då får du även en bekräftelse med ytterligare detaljer kring kursen. Vid gruppbokningar utgår rabatt. Anmälan är bindande när kursavgiften betalats. Max 15 deltagare/kurs. Om du avbokar din plats får du tillbaka 75 % av avgiften. Samtliga kurser ges centralt i Stockholm. Utbildningen genomförs i regi av Insikt AB, kursledare är Jan Aronsson.


Kursens bakgrund

Varför är filosofin viktig för en coach?

Framgångsrik coaching handlar om att förstå och i praktiken kunna omsätta den filosofiska substans som coaching bygger på. Inte på ett akademiskt sätt utan på ett kommunikativt och mellanmänskligt sätt. Inte genom ytliga kunskaper och svepande floskler utan genom ett gediget praktiskt kunnande om ursprunget för coaching – filosofin bakom coaching.

Kursen Filosofi för coacher är ett komplement till coachens grundutbildning och syftar till att ge coacher nya filosofiska verktyg och stärka coachingens status genom kompetensutveckling inom filosofin och att därigenom öka samarbetet mellan traditionella behandlingsmetoder och coaching.


Kvalitetssäkring av coachingens framtid

Många coacher klagar på att marknaden översvämmas av folk som kallar sig för coacher men saknar relevant utbildning. Det här drar ner coachernas trovärdighet och kvalitet.

Människor med problem som kanske bäst lämpar sig för behandling hos psykoterapeut eller en psykiatriker väljer istället att gå till en coach eftersom steget till en terapeut kan kännas mycket större och svårare att ta. Det gör att coachen lever i en etisk riskzon. Vissa inom angränsande yrkesområden anser att coacher har för ytlig utbildning för att möta de behov som människor har.

Allt detta skapar etiska problem för den enskilda coachen och för kåren. Olika former av certifieringar har kommit till för att kvalitetsäkra coachen. ICF ger en etisk standard som behandlas på denna kurs.
Det är viktigt att coachen blir klar över avgränsningen till närliggande professioner för att undvika att det uppstår konflikter där det istället kan utvecklas ett fruktbart samarbete.


Kursinnehåll

Moment 1: Konsten att argumentera & semantik

Grunden i filosofiska samtal är konsten att lära sig att argumentera – att ge argument för sin ståndpunkt och att förstå den andres. Detta är viktigt i en coachingrelation där coachen behöver begripa och klargöra hur klienten bygger upp sina egna resonemang. Detta första kurstillfälle ger grundläggande insikter och förståelse för argumentationslära och dess relevans för coaching. Vi gör praktiska övningar och analyserar texter som beskriver centrala idéer inom coaching utifrån argumentationsanalytisk metod.

I detta moment får deltagarna lära sig grunderna inom semantik – betydelsen hos ord – med speciell inriktning på begreppet coaching och centrala begrepp inom coaching. Alla får definiera sin egen verksamhet med hjälp av filosofiska hjälpmedel och terminologi och ge konstruktiv kritik på varandras definitioner.

Momentet har fokus på vad som är coaching och vad som inte är coaching. Detta testas sedan mot praktiska fall. Tanken är att blanda teori och metod med praktik. Under varje moment finns tid för reflektioner och samtal med utbyte av erfarenheter, insikter och idéer.

Moment 2: Etik för coacher

Etik kan uppfattas som något abstrakt, teoretiskt och belastat med negativa känslor av tvång, måsten och plikter. Men så behöver det inte vara. I detta moment försöker vi istället frigöra den potential och känsla av frihet och frid som står att finna inom etiken.

Vi sätter speciellt fokus på frågorna om etik och moral inom coaching efter en teoretisk genomgång av vad etik är. Andra delen är mer praktisk där vi diskuterar både fiktiva och skarpa fall. Detta innebär att man inte bara håller på med teori och “akademiska frågor”. Meningen är inte att det ska bli torrsim.

Istället ska vi använda oss av de etiska teorierna och komma fram till hur de kan hjälpa oss att hantera de moraliskt kniviga frågor en coach ställs inför. Vi behandlar ICFs etiska koder och diskuterar dels hypotetiska fall men även autentiska fall där moralen hos coachen ställs på sin spets. Vad är rätt och vad är fel? Vad är okej och vad är inte okej?

Det föregående passet om argument och att ge skäl för sin åsikt kommer in på ett naturligt sätt när man argumenterar i moralfrågor.

Moment 3: Klientens livsfrågor

Erfarna coacher menar att 80 % av samtalen berör klientens fundamentala livsfrågor. Vi går igenom frågor som livets mening, begrepp som kris och autenticitet, dialog och mellanmänskliga relationer, ensamhet och gemenskap, livsmod, livskraft och frågor om val, frihet och värde. Kan en coach och bör en coach hjälpa sin klient med frågor om mening? Hur ska det se ut? Vad kan man göra och vad kan man inte göra som coach?

I detta pass får vi bekanta oss mer med ett par existensfilosofer som har haft stor betydelse för framväxten av coaching som exempelvis Kierkegaard och Sokrates.

Under detta moment finns möjlighet att ta upp pågående fall för belysning och diskussion. Tanken är att efter teoretiska genomgångar pröva nyvunna kunskaper på pågående fall och diskutera och utbyta åsikter och uppfattningar i gruppen.

Moment 4: Sammanfattning & konklusion

Under den avslutande lektionen sammanfattar vi de teoretiska avsnitten som presenterats under kursen. Därefter får deltagarna beskriva insikter och konklusioner av undervisningen och diskussionerna. Under detta moment ges tillfälle att diskutera hur man kan tillämpa de nya kunskaperna på coachingrelationerna. Momentet avslutas med utvärdering och en avslutande diskussion.


Så tycker deltagarna

astrid-gauffinAstrid Gauffin, coach och karriärrådgivare i företaget A G Coaching, med 15 år i branschen: “Kursen var intressant och gav mig nya infallsvinklar på coaching och på min roll som coach. Nyttigt att undersöka vad vi menar med coaching och avgränsning och hur vi presenterar vårt yrke. Alla avsnitten hade sin relevans: från argumentationsanalysen till de existentiella frågeställningarna. Intressant att sätta coaching i relation till ett filosofiskt perspektiv och ta del av teorier och tankemodeller.”

Sören Holm, eget företag Mastercoach, har varit styrelseledamot och global vice president för ICF: “Kursen gav en bra översikt över området. Passen om etik och livsfrågor var de bästa för mig. Det är viktiga frågor för coacher att fundera över. Kursledaren vågade ta i känsliga frågor och man kunde vila i hans kompetens.”

Maria Engström-Eriksson, coach, med en bakgrund som ingenjör, nu delägare i Matheva coaching: “En utbildning som gav en bra inblick i den filosofiska världen och dess terminologi. Jag tyckte om vridandet och vändandet på olika frågeställningar och de öppna diskussionerna där vi vågade ifrågasätta oss själva. Rolig grupp att lära känna bättre!”


[si-contact-form form=’2′]