existentiella perspektiv i klinisk tillämpning

En dag med fokus på kliniskt arbete i existentiell psykoterapi

I alla terapier och möten med människor som söker hjälp finns de existentiella frågorna närvarande antingen direkt eller indirekt. I vissa fall är den existentiella problematiken grundorsaken till psykisk ohälsa eller besvär. I andra fall kan det existentiella samtalet vara den väg framåt som patienten behöver för att hantera sitt liv och tillvarons utmaningar. Men frågan är hur pass skickad vårdgivaren eller terapeuten är att möta patientens existentiella problem? Många upplever att de själv grubblar över just samma frågor och därför inte har mycket att tillföra. Risken är att stirra sig blind på symptom och metod och därmed försumma de för patienten viktiga existentiella dimensionerna.

Denna dags utbildning syftar till att ge ökad existentiell kompetens till kursdeltagaren

I mötet med patienten är det viktigt att behandlaren inte är rädd för att bemöta patientens existentiella frågor. Inte sällan finns hos patienten en existentiell problematik som behöver tilltalas i patientmötet för att komma förbi symptom och skapa långsiktig hållbarhet.

Det existentiella samtalet förs och ska föras på olika plan och olika arenor i vårt samhälle, men den existentiella psykoterapin kan tillföra ytterligare en dimension som gör vårdgivaren/terapeuten kompetent att våga, kunna och vilja föra detta viktiga samtal med patienten. Att kunna dela det mänskliga predikamentet, de svåra stora frågor som vi alla står inför tillsammans med sin patient stärker alliansen och terapirelationen och all forskning visar att detta är en garant för ett bra utfall av samtalen.

Dagens innehåll

Dagen ger en intensiv kurs av de viktigaste momenten inom existentiell psykoterapi.

  • Existentiell filosofi som grunden för den mänskliga tillvaron och hennes villkor.
  • Beskrivning av vanliga problemställningar och hur dessa kan lösas med hjälp av idéer och tankeverktyg från den existentiella filosofin.
  • Att tänka genom värderingar. Hur etik kan vara en hjälp istället för en förpliktelse.
  • Användbara bidrag från den existentiella psykologin som konkreta strukturerade modeller och exempel på tillämpningar. Livsvärldsmodellen och förutsättningarna för ett gott mänskligt liv.
  • Existentiella grundvillkor. Dessa villkor är ofta okända för de flesta men är oföränderliga och styr obevekligt människans öde. Det krävs både kännedom och acceptans av dessa.
  • Frihet, ansvar och riktning i livet. Allt fler känner tomhet och tilltagande fragmentering och meningslöshet.
  • En annorlunda syn på ångest och sätt att hantera och leva med den.
  • Case inom existentiell psykoterapi med fokus på att urskilja de kurativa faktorerna.

Pedagogiskt upplägg

Under dagen varvas teori med praktiska reflektionsövningar.


[si-contact-form form=’2′]