Att utvecklas med hjälp av grupper

Att utvecklas med hjälp av grupper

En undersökning visar att i 80% av fallen väljer man enskilda samtal framför gruppsamtal. Samtidigt finns forskningsstöd som visar att utfallet är detsamma och i vissa fall bättre för grupper. Vad kan då ligga bakom det faktum att de flesta ändå väljer enskilda samtal?

Det givna svaret är att man tror att det är bättre. En annan faktor är den allmänna individualiseringen i vårt samhälle. Och därmed en gradvis förlust av det gemensamma.

Personligen tror jag att de flesta söker enskilda sessioner därför att man upplever sig skadad av grupper. Och då blir blotta tanken på att exponera sina innersta tankar i grupp skrämmande och överväldigande. Och där tror jag tanken för de flesta stannar. Man gör rädslan till sin sanning.

Det är synd.

Ett starkt skäl för att välja grupp framför enskilda samtal är att gruppen erbjuder en potential som det enskilda samtalet aldrig kan ge. Och det är det uppriktiga intima samtalet tillsammans med andra vanliga människor om angelägna spörsmål. Upptäckten att mina bekymmer delas av andra och är gemensamma och inte alls så personliga och privata som jag trodde. Denna erfarenhet är en god och ny erfarenhet som omformar mitt sätt att vara med andra till det bättre. Formatet gruppsamtal erbjuder denna möjlighet som inte står till buds i det vanliga livet.

Jag går själv i gruppterapi för att utforska gränslinjen mellan mitt professionella jag och mitt privata jag. Det skulle aldrig vara möjligt i ett enskilt samtal med en professionell samtalspart oavsett hur skicklig och duktig den personen är. Och det är förbluffande fascinerande och intressant. Och det har betydelse för mitt sätt att relatera till andra grupper i mitt vanliga liv. Sättet att vara på i grupp och relatera till grupper har förändrats till det bättre.

Gruppsamtalet erbjuder även ett nytt sätt att se. De flesta ser enbart individerna i en grupp men sällan gruppen i sig som en gestalt. Men faktum är att de flesta av oss relaterar mer eller mindre omedvetet till denna gestalt och det har makt över oss som vi inte känner till. Detta perspektiv och seende kan framträda och bli synligt i gruppsamtalet, vilket aldrig givetvis kan övas upp i den enskilda terapin.

De flesta människors bekymmer är relaterade till andra människor och grupper. Och det är genom mötet med detta predikament som man kan utvecklas genom och med hjälp av grupper. Och för övrigt är individualismen en illusion. Men det får jag utveckla vid ett senare tillfälle).