Att utvecklas med hjälp av grupper

En undersökning visar att i 80% av fallen väljer man enskilda samtal framför gruppsamtal. Samtidigt finns forskningsstöd som visar att utfallet är detsamma och i vissa fall bättre för grupper. Vad kan då ligga bakom det faktum att de flesta ändå väljer enskilda samtal?

Det givna svaret är att man tror att det är bättre. En annan faktor är den allmänna individualiseringen i vårt samhälle. Och därmed en gradvis förlust av det gemensamma.

Personligen tror jag att de flesta söker enskilda sessioner därför att man upplever sig skadad av grupper. Och då blir blotta tanken på att exponera sina innersta tankar i grupp skrämmande och överväldigande. Och där tror jag tanken för de flesta stannar. Man gör rädslan till sin sanning.

Det är synd.

Ett starkt skäl för att välja grupp framför enskilda samtal är att gruppen erbjuder en potential som det enskilda samtalet aldrig kan ge. Och det är det uppriktiga intima samtalet tillsammans med andra vanliga människor om angelägna spörsmål. Upptäckten att mina bekymmer delas av andra och är gemensamma och inte alls så personliga och privata som jag trodde. Denna erfarenhet är en god och ny erfarenhet som omformar mitt sätt att vara med andra till det bättre. Formatet gruppsamtal erbjuder denna möjlighet som inte står till buds i det vanliga livet.

Jag går själv i gruppterapi för att utforska gränslinjen mellan mitt professionella jag och mitt privata jag. Det skulle aldrig vara möjligt i ett enskilt samtal med en professionell samtalspart oavsett hur skicklig och duktig den personen är. Och det är förbluffande fascinerande och intressant. Och det har betydelse för mitt sätt att relatera till andra grupper i mitt vanliga liv. Sättet att vara på i grupp och relatera till grupper har förändrats till det bättre.

Gruppsamtalet erbjuder även ett nytt sätt att se. De flesta ser enbart individerna i en grupp men sällan gruppen i sig som en gestalt. Men faktum är att de flesta av oss relaterar mer eller mindre omedvetet till denna gestalt och det har makt över oss som vi inte känner till. Detta perspektiv och seende kan framträda och bli synligt i gruppsamtalet, vilket aldrig givetvis kan övas upp i den enskilda terapin.

De flesta människors bekymmer är relaterade till andra människor och grupper. Och det är genom mötet med detta predikament som man kan utvecklas genom och med hjälp av grupper. Och för övrigt är individualismen en illusion. Men det får jag utveckla vid ett senare tillfälle).

Nya anmälningar till grupp

Den nya gruppen har kommit igång bra och nu tar vi emot nya anmälningar för att starta upp nästa grupp.

Kontakta Jan Aronsson på 08-24 40 10 eller 0709-24 40 60,  alternativt använd kontaktformuläret, för att boka informationssamtal.

Existentiell gruppterapi – start vecka 10, 2015

Existentiell gruppterapi

Existentiella gruppsamtal – de viktigaste frågorna i en trygg och välvillig miljö.

Vad är Existentiell gruppterapi?

Vi träffas i mina lokaler och samtalar med ett livsfilosofiskt perspektiv på de frågeställningar som var och en kommer med. Man behöver inte kunna filosofi eller ha några speciella kunskaper. Alla bidrar utifrån sin egen livserfarenhet.

Gruppens medlemmar är välvilligt inställda och lyssnar med närvaro och respekt. Varje person får sin sak belyst ur de andras reflektioner, känslor och tankar.

Stämningen är omhändertagande och trygg. Var och en arbetar utifrån sina egna förutsättningar så man behöver aldrig göra något man inte vill eller känner för. Även om det kan vara svåra känslor och erfarenheter som kommer upp är formen samtalets. Man sitter på en stol i ring och har ett gruppsamtal. Det är inte någon utlevande eller dramatisk terapiform. Men dynamiken kan vara nog så effektiv utan stor gester.

Jag leder gruppen och har ansvaret för att alla får utrymme, känner sig trygga och bekväma med arbetet inom gruppen och skyddar var och ens integritet.


Hur går det till?

Utgångspunkten är att gruppmedlemmarna delar med sig av sina egna problem, svårigheter, erfarenheter, upplevelser, känslor, tankar och funderingar.

Vi reflekterar och samarbetar gemensamt över vad som kommer upp.

Terapi i grupp kan beskrivas som att flera personer (maximalt 7 st) träffar mig som existentiell psykoterapeut samtidigt. Givetvis kommer gruppen och gruppens inre relationer i sig också att bli betydelsefull med att tiden går.

Sammansättningen av gruppen är allmän (olika kön, ålder, problem osv) men inriktad på att arbeta existentiellt. Vi sitter i ring på stolar och samtalar. De problem och frågeställningar man har kan vara allt möjligt men fokus ligger på att arbeta existentiellt.

Vid första tillfället sker en genomgång av ram och en mer konkret överenskommelse träffas för gruppen (bl.a. tystnadsförbindelse).

Jag ger inspirerande microföreläsningar på teman som anknyter till arbetet. Därefter vidtar gruppsamtalet.

En viktig målsättning är att lära tilllsammans i gruppen och därför blandas terapeutiska gruppsamtal med viss undervisning. Existentiella perspektiv och teman utgör ramen för samtalen i grupp. Syftet är personlig utveckling och att terapeutiska individuella mål ska uppnås.

Efter varje gruppsammankomst sker en kort utvärdering för att skapa bra styrning och uppföljning av gruppen arbete och riktning.


För vem är existentiell gruppterapi bra?

Människans existentiella problem är gemensamma problem. Därför är gruppformatet bra. Inför de existentiella frågorna är vi alla lika, vilket gör att de dynamiska krafter som skapas i gruppen kan användas för att förstå och acceptera tillvarons existentiella grundvillkor. Existentiell gruppterapi erbjuder att komma till insikt om hur ett rikt liv levs i samklang med livet i stort.

En grundläggande tanke hos mig är att genom vidgad förståelse sker en harmonisering mellan det egna livet och tillvaron i stort. Det innebär att även om relationerna till andra människor i och utanför gruppen är viktiga, så kommer förståelsen för livet i sig gå bortom dessa relationer. Inom existentiell psykoterapi beskriver man dessa relationer som ontodynamiska relationer. Allt verkligt liv är möte har den existentiella filosofen Martin Buber sagt, och kan man tänka sig något mer fint än människor som kommer samman för att på allvar arbeta med sina djupt privata och angelägna livsproblem tillsammans med andra?


Vad är skillnaden mot att gå individuellt?

Existentiell grupp-psykoterapi är för dig som söker ett alternativ till traditionell individuell psykoterapi. Gruppterapi är mindre kostsamt.

Nackdelen brukar ses som att samtalet blir mindre fokuserat på den enskilde. Intressant forskning visar att gruppterapi sällan är ens förstahandsval, men att de som gått i grupp har fått god hjälp och är oftast mycket nöjda. Det har också visat sig att utfallet ger samma goda resultat som att gå individuellt. Till det kan påräknas alla andra fördelar som arbete i grupp ger. Man tränar sig i social interaktion med andra, erfarenheten av att kunna dela och få utbyte med andra, få höra flera perspektiv på sina frågor, få känsla av en något mindre existentiell ensamhet, trygghet i igenkänning, höra hur andra har hanterat liknande livsproblem, gemenskap och tillhörighet. Ja, det finns många fördelar med att arbeta i grupp och varje grupp skapar dessutom sina unika egna.


Hur anmäler man intresse?

Kontakta mig för att boka ett enskilt bedömningssamtal för grupp på min mottagning. Det kostar 500 kr och tar 45 minuter.


Konkret upplägg:

  • Vi träffas för existentiell gruppterapi under min ledning.
  • Vi träffas gruppvis om maximalt 7 personer.
  • Vi träffas 2 timmar (60 x 2 min) per tillfälle.
  • Vi träffas varje vecka på onsdagar kl 17-19 med en kort paus i mitten.
  • Vi träffas initialt 10 gånger och därefter sker en utvärdering.

Avgifter och övriga villkor:

  • Priset för 10 gruppsessioner enligt ovan är 4 500 kr.
  • Avgiften faktureras med 20 dgr netto. Fakturauppgifter mailas till mig.
  • Efter accept återbetalas inte avgiften oberoende orsak.
  • Vid min frånvaro som exempelvis sjukdom eller annat tvingande skäl, kommer jag erbjuda en alternativ tid för gruppen.